AP waarschuwt voor privacyrisico's in het onderwijs

Binnen het onderwijs spelen verschillende privacyrisico's die de ontwikkeling van kinderen en jongeren kunnen schaden en het is aan de overheid om maatregelen te nemen zodat onderwijsinstellingen voor veilig onderwijs kunnen zorgen, zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens vandaag weten.

De privacytoezichthouder bracht drie risico's in kaart die binnen onderwijsinstellingen spelen. Zo beschikken onderwijsinstellingen over steeds meer gegevens die veel informatie over het gedrag en de ontwikkeling van leerlingen en studenten bevatten. "Hieraan zijn risico’s gekoppeld die de ontwikkeling van kinderen en jongeren kunnen schaden. Zoals verkeerde interpretatie of misbruik van deze gegevens", waarschuwt de AP.

Het tweede risico dat de toezichthouder noemt is de afhankelijkheid van grote leveranciers die bijvoorbeeld leerlingvolgsystemen en digitale leermiddelen bieden. Door deze dominante positie kunnen deze leveranciers een zekere macht uitoefenen. Dit gecombineerd met een gebrek aan transparantie van deze partijen en een gebrek aan kennis bij onderwijsinstellingen kan ervoor zorgen dat gegevens niet goed zijn beschermd.

Als laatste risico noemt de AP dat onderwijsinstellingen steeds vaker gegevens van leerlingen of studenten verstrekken aan samenwerkingsverbanden en data- en informatieknooppunten, waarbij verschillende (publieke) partijen zijn aangesloten. Hierbij is het risico dat er meer gegevens worden verstrekt dan noodzakelijk, dit niet inzichtelijk is voor leerlingen/ouders en het belang van kinderen/jongeren niet altijd voorop staat.

De Autoriteit Persoonsgegevens doet ook verschillende aanbevelingen aan de onderwijssector, zoals het verhogen van kennis en bewustzijn in alle lagen van het onderwijs en het up-to-date houden van documentatie en voldoen aan de verantwoordingsplicht. Ook moet de rol van de Functionaris Gegevensbescherming worden versterkt. Verder moet de positie van de sector tegenover grote leveranciers worden verbeterd.

Om een aantal aanbevelingen goed op te kunnen volgen heeft de onderwijssector volgens de AP behoefte aan een meer faciliterende en coördinerende rol vanuit de overheid. Eerder stuurde de toezichthouder al een brief aan de minister van Basis- en Voorgezet Onderwijs en de minister van Onderwijs waarin werd opgeroepen om maatregelen te nemen zodat onderwijsinstellingen in de praktijk voor veilig onderwijs kunnen zorgen.

De reactie op deze brief maakt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens nog onvoldoende duidelijk hoe beide ministers hier concreet invulling aan gaan geven.

Risicobeoordelingen privacy in onderwijs


Lees hier het originele artikel

Website: https://www.security.nl/posting/728600/Autoriteit+Persoonsgegevens+waarschuwt+voor+privacyrisico%27s+in+het+onderwijs

Auteur: Security.nl

Uitgelichte topics