VNG | Senior Business/Informatieanalist | Utrecht / Thuis

Locatie: Utrecht/Thuis Dienstverband: Inhuur

Functie:                                         Senior Business/Informatieanalist 
Startdatum:                                   01-01-2022
Aantal uur per week:                    36 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 31-03-2022, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Den Haag / Thuis
Deadline:                                        03-12-2021 08:00 uur
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20211124_03

Omschrijving
Voor haar eindklant, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zoekt Ultimum een Senior Business/Informatieanalist  voor 36 uur per week. Startdatum: 01-01-2022
Het Ketenbureau i-SD ontplooit diverse activiteiten om gemeenten en aanbieders te ondersteunen bij de opgaven waar ze voor staan. Data is een van de middelen om gemeenten en zorgaanbieders beter inzicht in en overzicht van de problematiek te bieden en kan hen ondersteunen bij de noodzakelijke controle, verantwoording en het bepalen van concrete oplossingsrichtingen. 
Daarnaast geven data (uit het berichtenverkeer) het Ketenbureau inzicht in het consistent en consequent toepassen van de iStandaarden. Dit is van groot belang voor het voorkomen en waar mogelijk terugdringen van onnodige administratieve lasten in de communicatie tussen gemeenten en aanbieders. 
Het Ketenbureau heeft zowel de kennis van de data uit het berichtenverkeer iJw en iWmo als kennis van de zorgprocessen. Samen met de ondersteunende iStandaarden kan dit een grote bijdrage leveren aan het creëren van een beter inzicht in zowel de financieeladministratieve processen van gemeenten en aanbieders als ook relevante beleidsvraagstukken. 
Binnen het programma Data Value worden alle activiteiten op het gebied van data gebundeld en in samenhang met elkaar uitgevoerd.  Dit programma heeft als doel om gemeenten en zorgaanbieders te ondersteunen bij het gebruik van data uit de Wmo 2015 en jeugdzorg ten behoeve van sturingsinformatie en het verbeteren van hun uitvoeringspraktijk. 
Ter ondersteuning van dit programma zijn we op zoek naar een senior business/informatie analist die in teamverband gaat samenwerken aan het aanscherpen van en uitwerken van informatieverzoeken, gebruik makend van de beschikbare data. 

 

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden 
De business/informatieanalist werkt onder aansturing van de programmamanager Data Value aan het opzetten en uitwerken van data analyse en monitoring tools op de volgende onderwerpen:
 
 • Zorgpaden
Om inzicht en overzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen in de Wmo 2015 en in de Jeugdzorg willen wij voorspel modellen (Wmo en jeugd) gaan ontwikkelen, deze modellen gaan gemeenten en aanbieders helpen om toekomstige (beleids)ontwikkelingen tijdig in hun organisatie door te voeren. 
 
 • Centrale verstrekking data aan derden (CBS)
Het ministerie van VWS heeft aan het CBS gevraagd om een vooronderzoek uit te voeren naar de bruikbaarheid van de iJW-berichten (informatiestandaard JeugdWet) bij het samenstellen van statistische uitkomsten over jeugdzorg. De iJW-berichten zijn de elektronische berichten die aanbieders van jeugdzorg en gemeenten op operationeel niveau dagelijks met elkaar uitwisselen over toewijzingen, starten van zorg, stoppen van zorg en facturatie/declaratie.
 
 • Monitoring berichtenverkeer  
Consistent en consequent toepassen van de iStandaarden is van groot belang voor het voorkomen en waar mogelijk terugdringen van administratieve lasten in de communicatie tussen deze partijen. In de praktijk gaat dit echter niet altijd vanzelf goed.  Het Ketenbureau kan data uit het berichtenverkeer gebruiken om de effectiviteit en efficiency van het berichtenverkeer te toetsen en daarmee de mate van consistentie en de mate waarin de iStandaarden worden gebruikt na te gaan bij gemeenten en zorgaanbieders. 
 
 • Beschikbaar stellen data aan regio’s en samenwerkingsverbanden 
Voor gemeenten blijkt steeds duidelijker de noodzaak om meer grip te krijgen op de zorg die via de Wmo 2015 en Jeugdwet gegeven wordt aan hun burgers. Veel gemeenten beschikken niet over voldoende kennis en middelen voor het op een juiste manier inrichten van monitoring en opbouw van voortgangsrapportages. 
De VNG ondersteunt haar leden op diverse fronten in de inhoudelijke- en financiële opgaven binnen het sociaal domein. Zo wordt er via het programma Zorg voor de Jeugd gewerkt aan een duurzame verbetering van de jeugdhulp voor kinderen en gezinnen en heeft de VNG het mandaat van gemeenten om de essentiële de landelijke georganiseerde zorgfuncties landelijk in te kopen en te coördineren. In al deze taken is het belangrijk om zicht te krijgen op betrouwbare statistische informatie, ter onderbouwing en toetsing van het beleid. Het berichtenverkeer is daarbij een belangrijke broninformatie. 
 
 • Ondersteuning uitvoering Hervormingsagenda Jeugd Gebruik maken van data en dit op een waardevolle wijze toepassen, is een belangrijk onderdeel van de Hervormingsagenda Jeugd. Exacte activiteiten in het kader van de hervormingsagenda zijn op dit moment nog niet beschreven. 


Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-outs. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.
 • Afgeronde WO opleiding Informatica  
 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau 
 • Minimaal 7 jaar ervaring in het Sociaal Domein  
 • Minimaal dan 7 jaar aantoonbare ervaring als business- of informatieanalist op gebied van monitoring/data analyse binnen de overheid
 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop


Functiewensen
 • Kennis van de ontwikkelingen binnen de (gemeentelijke) informatievoorziening in het Sociaal Domein
 • Ervaring met het analyseren,  ontwerpen en ontwikkelen van monitoringtools  
 • Kennis van het i-SD berichtenverkeer en de interpretatie van data uit het berichtenverkeer 
 • Ervaring met het berichtenverkeer en de interpretatie van data uit het berichtenverkeer 
Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen. 


Competenties
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Integriteit
 • Zelfontwikkeling
 • Sterke analytisch

Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. Uit het CV moet duidelijk blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen en wensen.
 • Motivatie
 • E-mailadres en telefoonnummer kandidaat
 • Voor deze aanvraag moeten minimaal twee relevante en controleerbare referenties aangeleverd worden
 • De VNG hanteert de BYOD werkwijze
 
 

Wat is onze sollicatieprocedure?

Verstuur jouw sollicitatie online.
Dan nemen wij deze in behandeling!

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door degene van de afdeling. Je krijgt telefonisch of per e-mail een reactie

Vinden we jouw sollicitatie interessant? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Zijn we van beide kanten positief? Dan tekenen we de contracten en gaan we aan de slag! Gefeliciteerd je hebt de U-factor!